آماده سازی بتن سبک

آماده سازی بتن سبک

آماده سازی بتن سبک | بین ۶۰تا ۷۰در صد ترکیب وزنی مواد خام AACترکیبات حاوی سیلیس ۴می باشد . بین ۳۰تا ۴۰درصد باقیمانده ترکیب وزنی مواد خام جامد ، شامل ترکیبی است.

از آهک زنده ، سیمان وگچ ؛ که به عنوان مواد واکنش دهنده با آب شناخته می شوند . پودر فلز آلومینیوم در حد چند صدم در صد به عنوان عامل حباب ساز و ایجاد کننده تخلخل و یا عامل بالا آورنده مورد استفاده قرار می گیرد . دستگاه بلوک زن

آب با نسبت ۵۵تا ۶۵در صدمواد خشک گفته شده ، در فرایند شرکت می کند هرچند طی مراحل عمل آوری در اتوکلاو بخشی از آب از بافت محصول تبخیر می شود ولی باید در نظر داشت که مقدار زیادی آب در نتیجه برخورد بخار اشباع به کیک اسفنجی AACدر اثر پدیده میعان جذب می شود ، به طوری که در پایان مرحله افزایش فشار بخاردر اتوکلاو ، نسبت آب به جامد در کیک های در حال عمل آوری به ۷۰در صد می رسد.

منابع تامین مواد سیلیسی به طور کلّی یا از معدن و صنایع معدنی می باشند و یا از خاکستر سوخت های فسیلی است. بر این اساس در یک طبقه بندی کلّی ، تولید این محصول در دنیا به دو نوع کلّی تقسیم شده است .

نوع اول با استفاده از سیلیس معدنی پودر شده

و نوع دوم با استفاده از خاکستر بادی پودر شده.

کیفیت محصول نوع اول PSS-AACبه مراتب بالاتر از نوع دوم PFA-AACاست. قیمت تمام شده در تولید نوع دوم پایین تر و ضمناً خواص جمع شدگی آن رضایتبخش تر از نوع اول است . در اروپا به غیر از بریتانیا و چند کشور دیگر عمدتاً محصول در نوع اول تولید می شود. در چین عمدتاً از نوع دوم و در ایران تا کنون فقط از نوع اول تولید شده است. بلوک زن

آماده سازی مواداولیه:

فرایند تولید با میکرونیزه کردن تمام مواد اولیه ورودی به کارخانه آغاز می شود . پودر کردن مواد اولیه به منظور انجام بهتر واکنش های شیمیایی لازم طی فرایندهای بعدی الزامی است . در غیر این صورت واکنش های ناقص ، باعث عدم تشکیل فازهای پیوندی مطلوب شده و خواص مورد نظر محصول را برآورده نمی کنند .سیلیس پودر شده با آب تشکیل دوغاب سیلیسی می دهد و در مخازن حجیم به صورت مداوم مخلوط می شود . همچنین مواد خشک پس از عبور از آسیاب در سیلوهای مخصوص به صورت پودر شده نگهداری می شوند.

دستگاه بلوک زن اتوماتیک