آغاز شناسایی دستگاه‌های کم‌کار و فعال در مناسب‌سازی تردد معلولان

آغاز شناسایی دستگاه‌های کم‌کار و فعال در مناسب‌سازی تردد معلولان

ابراهیم کاظمی مومن‌سرائیبا اشاره به پروژه پژوهشی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص موضوع مناسب‌سازی برای معلولان در سطح ادارات کل دستگاه‌های استانی، گفت: در حال حاضر این کار کلید خورده است.

رئیس دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی کشور با اشاره به برنامه‌های این پژوهش، گفت: ساختمان‌های اداری مراکز استان‌ها از نظر دسترسی و آمادگی جهت تردد معلولان، جانبازان و افراد کم توان جسمی از آذر سال جاری مورد تحقیق قرار گرفته است و بر این اساس فرم‌های اعلام اطلاعات برپایه خود اظهاری به همراه نرم‌افزار در اختیار استان‌ها قرار گرفت و مقرر شد اطلاعات خواسته شده در اختیار دبیرخانه قرار گیرد تا پروژه وارد مراحل بعدی یعنی راستی‌آزمایی و تحلیل شود.

پس از بازبینی، راستی‌آزمایی و مطابقت با مستندات، تحلیل انجام  و نتایج تحلیل پروژه در قالب گزارشی در اختیار هیئت دولت قرار می‌گیرد که این پروژه به عنوان گزارش نظارتی برحسن اجرای ماده 2 قانون حمایت از حقوق معلولان است که مبنایی برای انجام اقدامات بعدی خواهد بود.

کاظمی مومن‌سرائی در پایان با بیان اینکه بر این اساس علاوه بر شناسایی پروژه‌ها نقاط قوت و ضعف، دستگاه‌های کم کار و فعال در اجرای طرح مناسب‌سازی شناسایی می‌شوند، یادآور شد: حساس‌سازی ، فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی دستگاه‌های اجرایی در یک حرکت هماهنگ در تمامی استان‌های کشور از طریق تشکیل ستادهای مناسب‌سازی استان‌ها به ریاست استانداری‌ها و دبیری بهزیستی انجام شده است.